Spółka, będąca podmiotem wywodzącym się z Naczelnej Organizacji Technicznej, skupia się w głównej mierze na dostarczaniu rozwiązań IT dla podmiotów o charakterze naukowo-technicznym. Tworzone aplikacje i narzędzia, wspierając działalność operacyjną i statutową, stanowią o innowacyjnym charakterze działalności naukowej.

 

Celami strategicznymi Spółki są:

  • dostarczanie wiodących rozwiązań technologicznych, wspierających działalność stowarzyszeniową

 

Historia
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w roku 2008 powołała w swojej strukturze Sekcję Informatyczno-Organizacyjną, której powierzyła zadania związane z opracowaniem modelu funkcjonowania organizacji z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

 

W tym samym roku, Sekcja opracowała model komunikacji wewnętrznej oraz wdrożyła pilotażowy system udostępniania Internetu i usług komunikacyjnych dla stowarzyszeń, których siedziba mieściła się w Warszawskim Domu Technika.

 

W roku 2009, Sekcja wdrożyła produkcyjnie system komunikacji wewnętrznej Federacji.

 

W roku 2010, w związku z rozwojem Sekcji i stałym zwiększaniem ilości świadczonych usług, została podjęta decyzja o zwiększeniu zatrudnienia. Także w tym roku, po raz pierwszy miało miejsce przygotowanie mechanizmów rejestracji i obsługi międzynarodowej konferencji technicznej organizowanej przez FSNT-NOT, aby w następnych latach realizować w pełni obsługę informatyczną "Kongresów Techników Polskich".

 

W roku 2012 Sekcja stanęła przed koniecznością znaczących inwestycji w infrastrukturę oraz oprogramowanie. Brak źródeł finansowania niezbędnych do rozwoju Sekcji, stał się podstawą do rozpoczęcia poszukiwania alternatywnych form dalszej działalności obszaru IT w FSNT-NOT. W marcu 2012 roku, Kamil Wójcik - szef Sekcji, przedstawił propozycję powołania Spółki z udziałem FSNT-NOT, w której udziałowcami mieliby stać się pracownicy Sekcji oraz FSNT-NOT. W biznesplanie zaproponował pozyskanie finansowania dla Spółki wynikające z ostatecznie przyjętego podziału udziałów. Powołanie firmy NOT Informatyka Sp. z o. o., nastąpiło we wrześniu 2012r.

 

Od 1 stycznia 2013r. firma NOT Informatyka Sp. z o. o. rozpoczęła oficjalnie swoją działalność, przejmując prawa i obowiązki sekcji Organizacyjno-Informatycznej.

 

W roku 2013, dzięki zaangażowaniu głównego udziałowca – Kamila Wójcika, Spółka dokonała inwestycji, modernizując infrastrukturę systemową, co w efekcie pozwoliło na dalszy rozwój świadczonych usług. W tym samym roku, Spółka opracowała i przedstawiła koncepcję systemu o kodowej nazwie "Zintegrowanej platformy komunikacyjnej FSNT-NOT", który obecnie nosi nazwę „System Komunikacji Publicznej” (SKP).

 

Prace związane z pierwszym produkcyjnym wdrożeniem SKP zostały rozpoczęte w roku 2014 i w tym samym roku została opublikowana pierwsza, testowa implementacja o nazwie eNOT.pl, która ostatecznie stała się centralnym narzędziem komunikacji FSNT-NOT. W ramach wdrożenia Spółka dokonała integracji Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT w Portalu.

 

W październiku 2014r. FSNT-NOT powierzyła Spółce opracowanie narzędzi elektronicznych, do obsługi spotkania FEANI - Europejskiej Federacji Organizacji Technicznych.

 

W roku 2015 zostały opracowane i stworzone mechanizmy tworzenia wniosków on-line oraz została dokonana integracja z systemami płatności elektronicznych i system reklamy w Portalu eNOT.pl. W tym samym roku została zawarta pierwsza umowa podmiotem z obszaru finansów - Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

 

Portal eNOT.pl gromadząc wokół siebie młodych Polaków, zainteresowanych polską techniką i dobrą kondycją polskiej gospodarki stał się fundamentem do powołania Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej, co miało miejsce w historycznej Sali Prezydialnej Warszawskiego Domu Technika.

 

Rok 2016 to ekspansja rozwiązań opracowanych przez Spółkę poza granice Polski. Wielokrotne wdrożenia narzędzi opracowanych przez Spółkę, między innymi Systemu Komunikacji Publicznej oraz NCONFERENCE spowodowały zwiększenie udziału Spółki w rynku. Rozwiązania zostały oddane produkcyjnie dla takich podmiotów jak Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych czy Polskie Koleje Państwowe S.A. Wdrożenia stały się wsparciem dla 6 znaczących konferencji w Polsce o tematyce technologicznej. W tym samym roku zostały nawiązane relacje z podmiotami z Belgii oraz Japonii.

 

 

 

 

 

 

 

Pragniemy zwiększać skuteczność przekazu informacji o polskich osiągnięciach i z dumą szeroko upowszechniać wiedzę o polskich produktach. Chcemy upowszechniać osiągnięcia polskiej techniki w nauce i gospodarce oraz wspierać polską przedsiębiorczość, w szczególności w dziedzinie techniki i inżynierii.

 

Jesteśmy członkiem największej w Polsce i najstarszej w Europie organizacji pozarządowej jaką jest Naczelna Organizacja Techniczna (NOT).

 

NOT jest organizacją o 180-letniej tradycji. Jej historia ma swój początek w 1835 r., gdy w Paryżu z inicjatywy Józefa Bema powstało Politechniczne Towarzystwo Polskie. Obecnie NOT stanowią Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne tworząc Federację. NOT jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Obecnie skupia ok. 110 tys. Członków w 40 Stowarzyszeniach wspierając innowacyjność polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Stowarzyszenie założono dzięki zaangażowaniu ludzi w różnym przedziale wiekowy i różnym zakresem doświadczenia. Stowarzyszenie łączy pokolenia, tradycję z nowoczesnością, młodość z bogatym doświadczeniem życiowym, wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dopiero wkraczającymi w życie zawodowe młodymi, pełnymi pomysłówludźmi.

 

Członkami Stowarzyszenia są osoby, które całym sercem angażują się w sprawy rozwoju gospodarczego Polski, którym zależy aby wpływać na otaczającą ich rzeczywistość i ją kreować.

 

Wśród założycieli Stowarzyszenia są osoby, które po raz pierwszy podjęły decyzję o działaniu na rzecz społeczeństwa oraz wieloletni działacze NOT. Wszystkich łączy nie tylko entuzjazm, ale przede wszystkim chęć promowania osiągnięć naszego kraju.